חנות מקוונת לחלפים מקוריים לרכבי יוקרה

תקנון אתר

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה לפני שימוש באתר.
שימושך באתר ו/או ביצוע רכישה בו כפופים לתנאי התקנון ומהווים הסכמה ללא תנאי לכל תנאיו.
אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1. אתר האינטרנט פותח ומופעל ע”י חברת :  CSCARSYSTEMS GmbH ח.פ DE284920546,

חברה שהתאגדה כדין בגרמניה ונרשמה במרשמי רשם החברות ופועלת בגרמניה
כדין , אתר זה הינו משמש כחנות חלקי חילוף לרכב.
1.1.בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה
שהיא. (להלן:“המשתמש”).
2. מסירת פרטים:
2.1.טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: “פעולה”) הנך נדרש תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז. או מס’
תאגיד, שם פרטי, שם משפחה, שם תאגיד, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי תשלום
ופרטי המורשה לקבל את המשלוח.
2.2.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3. אופן הקנייה באתר:
3.1. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם לתנאים וההוראות בדף המוצר.
3.2. לצורך ביצוע הרכישה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה
רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב
כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישת המוצר.
3.3.אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם
וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמש בלבד.
3.4. לצורך ביצוע ההזמנה חייב המשתמש למסור פרטי כרטיס אשראי / העברה בנקאית לחיוב במקום
המתאים לכך באתר .
3.5. ביצוע ההזמנה אינו מהווה אישור של החברה לביצוע העסקה. אישור לעסקה ישלח על ידי החברה
באמצעות דואר אלקטרוני זאת לאחר אישור מחברת האשראי / הבנק , אם לא תאושר העסקה ע”י חברת
האשראי / הבנק יקבל המשתמש הודעה מתאימה .
3.6.מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקת זמינות של המוצר במלאי, ויכולת האספקה שלו. במידה
והמוצר לא קיים במלאי, יזוכה הלקוח במלוא התשלום.
3.7. מועדי אספקת המוצר ימנו כ- 15 ימי עסקים החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/
העברה בנקאית.
3.8.חשבונית מס / קבלה בגין ביצוע העסקה תוצא על שם המשתמש וזאת לאחר שהעסקה תאושר על ידי
חברת האשראי / העברה בנקאית..
3.9.על אף האמור בסעיף 3 לעיל רשאית החברה שלא לאשר הזמנה בכפוף למתן הודעה למשתמש בתוך 72
שעות ממועד ביצוע התשלום , במקרה כזה יוחזר למשתמש מלוא הסכום ששולם בתוך 7 ימי עסקים ממועד
ביצוע התשלום, במקרה והחיוב בוצע בכרטיס אשראי ההחזר הינו באמצעות חברת האשראי.
4. מועדי המכירה:
4.1.ניתן לבצע הזמנות באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, עד גמר המלאי.
4.2.על אף האמור בסעיף 4.1, ימי שישי ושבת וימי חגים אינם נחשבים לימי עסקים.
5. אספקת/הובלת המוצרים:
5.1. המוצר ישלח לכתובת שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצר. משלוח המוצר ייעשה רק לאחר שהתמורה
שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי / העברה בנקאית .
5.2.במניין הזמן לצורך אספקת המוצרים כפי שמצוין באתר, נמנים רק ימי עסקים, דהיינו, חמישה ימי עבודה
בשבוע (ימים א’-ה’) ואינם כוללים ימי שישי/שבת וחג.

5.3.משלוח המוצרים ייעשה באמצעות שירות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל ו/או איסוף עצמי לפי שיקול
דעת החברה.
5.4.החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר ביעד מסוים, מכל סיבה
שהיא, ובמקרה כזה יהיה רשאי המשתמש להודיע על ביטול העסקה, או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו.
5.5. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים או כשלים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים וגורמים שאינם
בשליטתה, כדוגמת מבצע השליחות (לרבות דואר ישראל), שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות
הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, פעולות איבה ו/או כוח עליון, אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או
בקיום מועדי האספקה. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שיגרם
למשתמש או לכל אדם אחר, עקב איחור או כשל באספקת מוצר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח
שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, אחריות החברה תוגבל למחיר המוצר שנרכש על ידי המשתמש.
במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש.
5.6. המשתמש רשאי לבחור באיסוף עצמי ממחסני החברה ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במועד
האספקה יידרש המשתמש או מיופה כוחו, להופיע ולהציג תעודת זהות של המשתמש לצורך קבלת המוצר.
באיסוף עצמי, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום
אישור ההזמנה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל הזמנה שלא תיאסף במועד.
5.7. בזמן קבלת המשלוח חייב המשתמש לבדוק את תכולתה, ולהודיע מידית לחברה באם ישנו נזק לתכולה.
5.8. משתמש המבקש להחליף מוצר שרכש (בסעיף זה: “מוצר ראשון”) במוצר אחר (בסעיף זה: “מוצר שני”),
יישא בעלות החזרתו של המוצר הראשון אל החברה, וכן בעלות משלוח המוצר השני מהחברה אליו.
המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה תחייב את כרטיס האשראי שלו בעלויות המשלוח, כאמור לעיל, במקרה
של החלפת מוצר כמפורט בסעיף זה.
6. כשירים להשתמש באתר:
6.1. יהיה בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
6.2. יהיה בעל כתובת דואר בישראל למשלוח המוצרים, וכתובת דואר אלקטרוני.
7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע:
7.1. כדי לרכוש מוצר באתר יש להזין פרטים כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון זה (להלן: המידע”).
7.2. המידע הנ”ל יישמר במאגר מידע וישמש לצורך ביצוע הרכישה. מעבר לשימוש הנ”ל החברה מתחייבת
שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש
לרעה. החברה תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור
בתקנון זה.
7.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה
של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות על אף
האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או
עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל
אדם אחר.
7.4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר
בלבד.
7.5.החברה שומרת לעצמה את הזכות בשל כניסה לאתר לפנות למשתמש כי הוא מעוניין בקבלת מידע
שיווקי הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מהאתר , מעת לעת בכל אמצעי תקשורת לרבות
מכשיר הנייד ו/או בדואר האלקטרוני של המשתמש אלא אם המשתמש ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.
7.6.החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
7.6.1. המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
7.6.2.המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה;
7.6.3. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.
8. ביטול עסקה:

8.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו
על פיו .
המשתמש רשאי לבטל עסקה בתנאים הבאים:
8.2. מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים
האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, סעיף זה מתייחס לקנית חלפים מקניה
מקומית בלבד ואינו מתייחס לחלפים שהוזמנו בדואר אוויר .
8.2.1. ברכישת פריטים שהוזמנו בדואר אוויר לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף
14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. (ראה סעיף 8.8 בתקנון זה).
8.3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לחברה, שלהלן: דואר אלקטרוני:
info@cscarsystems.com או בטלפון:
8.4. במקרה של ביטול עקב פגם: ביטל המשתמש עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב
אי התאמה בין המוצר, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים מיום
קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, וכן תבטל את חיובו של
המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם; אם קיבל המשתמש את המוצר נושא
העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל
המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
8.5. ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים
מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, וכן תבטל את חיובו
של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו.
8.6.אין בהוראות סעיפי הביטול המפורטים לעיל, כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך
שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
8.7. בביטול שלא עקב פגם, אם קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, המשתמש חייב
להחזירו לחברה במקום עסקה על חשבונו, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית
העסקה או החוזה. מובהר כי המשתמש, ישלם את הוצאות המשלוח עבור החזרת המוצר לחברה גם אם זה
טרם הגיע ליעדו, ובלבד שהמוצר נשלח על ידי החברה. יובהר כי ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל,
ע”י המשתמש, כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בו
שימוש.
8.8. ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן, ובין היתר: טובין
פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, הצרכן פתח את אריזתם המקורית.
8.9. החברה תהא רשאית לבטל עסקה שביצעה מחו”ל במיוחד עבור הצרכן, כולה או חלקה:
8.9.1. במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, לא תחייב טעות זו את החברה.
במקרה כזה המשתמש יהיה רשאי לבצע את הרכישה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את הרכישה
ללא תשלום דמי ביטול.
8.9.2. אם חלה טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות
בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.
8.9.3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
8.9.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצוע ההזמנה
באתר ו/או אספקת המוצרים.
8.9.5.אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו.
8.9.6.במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם
מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה או לקבלה עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
8.9.7. הודעה על ביטול עסקה תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת
ההזמנה , בנוסף תינתן אופציה למשתמש להודיע כי ברצונו לקיים את העסקה בתנאים החדשים שנמסרו לו
בתוך 7 ימי עסקים ממתן ההודעה ע”י החברה .
8.9.8. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, תהא רשאית החברה לבטל את המכירה או
להציע מוצר חלופי.

8.9.9. אם יחול שינוי בשיעורי המס החלים על מוצר שהוזמן, אשר יכנס לתוקף בתקופה שממועד פרסום
המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את ההזמנה שבוצעה באתר (כולה או חלקה).
8.9.10. החברה לא תגבה מהמשתמש תשלום בגין מוצר שלא סופק ובמידה ויבוצע חיוב, תשיב החברה את
סכום החיוב למשתמש.
9. אחריות:
9.1.האחריות על המוצרים המצויים באתר החברה הינה כמפורט בהוראות הנלוות למוצר ועל גבי המוצר
עצמו.
9.2. כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים
מאחריות של המייבאים אותם ו/או המייצרים אותם ו/או המשווקים אותם, אלא אם צוין במפורש אחרת.
9.3.האחריות הבלעדית למוצרים, איכותם, ועמידתם במצגים חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של
המוצרים.
10. תנאים נוספים:
10.1. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי להרכבה לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו
ובהתאם להוראות יצרן ועליו האחריות לכך שהמתקין / המרכיב הינו מקצועי ומוסמך בהתאם למפורט באתר
החברה .
10.2. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל מע”מ על העסקה על פי הדין, אלא אם צוין
מפורשות אחרת.
10.3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת
ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
10.4. תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים
שנרכשו לאחר השינוי.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop